תנאי שימוש באתר ומדיניות הפרטיות

כללי

האתר כולל, בין היתר, קישורים אל אתרי אינטרנט אחרים. מפעילת האתר אינה אחראית בשום אופן לתכנים המתפרסמים תחת הקישורים האחרים ואיננה יכולה לשלוט עליהם או לפקח באופן שוטף על איכות הקישורים ו/או מהותם ו/או תקינות פעולתם. כל שימוש ו/או הסתמכות של הגולש על התכנים, העצות, ההפניות לתכנים בצד שלישי, לרבות, אך לא רק, הפניה למנועי חיפוש שמות מתחם והפניה להורדת תוכנות צד ג', תעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ועל אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הוצאה, הפסד כספי או אחר, שייגרמו כתוצאה משימוש או הסתמכות על קישורים כאמור לעיל.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפעיל את האתר בכל דרך שהיא וכן לסיים את פעילות האתר מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת כלשהי.

הגבלת אחריות

לגולש מובהר כי ייתכנו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר הנובעים משינויים דינאמיים במערכות השונות ו/או מטעויות סופר. על הגולש לפנות לחברה לבירור סופי ומוחלט של הפרטים המופיעים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי שירותים ותנאי שירות ותשלום. לגולש מובהר כי לא תהיה לו כלפי מפעילת האתר כל דרישה ו/או טענה ו/או זכות תביעה בגין המידע והשירותים המופיעים באתר, לרבות בגין דיוקם, שלמותם, תדירות פרסומם ("התכנים באתר"). כל שימוש ו/או הסתמכות של הגולש על התכנים באתר, תיעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש ומפעילת האתר לא תישא באחריות על כל נזק שהוא, טעות או אי דיוק שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכך שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בלא תקלות או כשלים, בין אם בתוכנה, חומרה, קווי תקשורת ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי האתר או אצל מי מספקיה.

זכויות יוצרים

כל התכנים המוצגים באתר, לרבות, אך לא רק, מלל ותמונות (להלן: "התכנים"), הם קניינה המלא והבלעדי של מפעילת האתר. אין להעתיק או לפרסם או למסור לצד ג' בכל אופן שהוא תכנים מאתר זה, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר. כמו כן אין להעתיק או לפרסם או למסור לצד ג' בכל אופן שהוא תכנים מאתר זה המתפרסמים על-פי חוזה בין צד ג' כלשהו לבין מפעילת האתר, שהתיר למפעילת האתר להשתמש בתכנים אלה, וזאת ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר.

שיפוי

בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש ישפה הגולש את מפעילת האתר וכל מי מטעמה, בגין כל נזק (ישיר ועקיף), הוצאה, הפסד, וכל תשלום (לרבות תשלומים עבור שכ"ט עו"ד והוצאות משפט) שנגרמו לה עקב הפרה כאמור.

מדיניות הפרטיות; עדכון במדיניות השימוש או הפרטיות

המשתמש מסכים כי למפעילת האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר או בעת בקשת מידע באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, וזאת כל עוד נתוניו האישיים של המשתמש לא יועברו לצד שלישי, אלא בכפוף, בין היתר, לצו שיפוטי המורה למפעילת האתר למסור מידע אישי לצד שלישי ובכל מקרה שמסירת המידע תהא נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש הגולש או לגוף או לרכוש של צד ג'. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכת המחשב של האתר.

מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר. השינויים יהיו מיידיים מפרסום המדיניות החדשה בכתובת זו. שנויים מהותיים יפורסמו במקביל גם בדף הבית של האתר.